Pervicnye radiobiologiceskie processy pod redakc.: N. V. Timofeev-Ressowskij - 2. izd., pererabot. i dopoln. - Moskva Atomizdat 1973 - 335 S.

[Strahlenbiologische Primärprozesse]


Radiobiology
Bucher Bibliographie

Powered by Koha